Rukun Agama

Kebelakangan ini telah wujud kekeliruan di dalam masyarakat berkaitan rukun agama. Islam sebagai agama yang syumul telah sedia ada jawapan dan penerangan tentang kesyumulan kaedah beragama. Penerangan ini dapat diambil dengan apa yang mahsyur dipanggil sebagai Hadis Jibril a.s.

Dari Umar bin Al-Khatthab r.a berkata: Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di sisi Rasululah s.a.w. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi s.a.w., lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi s.a.w dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi s.a.w, kemudian ia berkata:

Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.

Rasulullah s.a.w menjawab, Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya. Ia berkata,”Engkau benar! Maka kami hairan, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya.

Kemudian ia bertanya lagi: Beritahukan kepadaku tentang Iman.

Rasulullah s.a.w menjawab,”Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata: Engkau benar!

Dia bertanya lagi: Beritahukan kepadaku tentang ihsan.

Rasulullah s.a.w menjawab: Hendaklah engkau beribadah kepada Allah s.w.t seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihat engkau.

Lelaki itu berkata lagi: Beritahukan kepadaku tentang Kiamat?

Rasulullah s.a.w menjawab: Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih tahu dari orang yang bertanya.

Kalau begitu khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya.

Rasulullah s.a.w menjawab: Tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing (berbangga-bangga) menegakkan dan meninggi-ninggikan binaan.

Kemudian ia pun pergi, lalu aku pun terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah s.a.w bertanya: Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?

Kataku: Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Rasulullah s.a.w berkata: Sesungguhnya dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. [HR Muslim, no. 8][1]

Menerusi hadis kedua daripada “Hadith 40’’ karangan Imam Nawawi Rahimahullah ini jelaslah bahawa tiga rukun penting yang diterapkan dalam rukun agama.

Pertama, berkenaan Islam di mana ketika Baginda Nabi Muhammad s.a.w ditanya oleh Jibril a.s. Baginda Nabi s.a.w telah menghuraikan lima rukun Islam iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah sekiranya mampu. Maka, ia dipanggil sebagai Rukun Islam.

Kedua, Jibril a.s telah bertanyakan berkenaan Iman. Baginda Nabi Muhammad s.a.w telah menghuraikan makna iman dengan enam rukunnya iaitu, Beriman kepada Allah, para MalaikatNya, KitabNya, para RasulNya, hari Kiamat dan Qada’ Qadar. Maka, ia dipanggil sebagai Rukun Iman.

Selanjutnya Baginda Nabi s.a.w ditanya perihal Ihsan, maka Baginda Nabi Muhammad s.a.w menerangkan bahawa ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, tetapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Ia melihat engkau. Maka, ia dipanggil sebagai Rukun Ihsan.

Melalui tiga pertanyaan di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa 3 rukun penting yang ada iaitu Rukun Islam, Rukun Iman dan Rukun Ihsan. Rukun Islam adalah berkaitan dengan hal-hal praktikal melaksanakan perintah-perintah agama. Ia bersangkut paut dengan kaedah ibadah, muamalah, munakahah, jenayah dan seterusnya sekali gus membezakan antara muslim dan kafir seperti solat, puasa, zakat, dan haji. Muslim yang sebenar sentiasa berusaha melaksanakan segala perintah dan laranganNya. Maka, ilmu pada rukun ini adalah feqah.

Seterusnya Rukun Iman adalah berkaitan dengan hal-hal ketauhidan. Di dalam rukun ini menerapkan soal kepercayaan yang wajib kita Imani. Ia bermula daripada Kepercayaan kepada Allah, para MalaikatNya, KitabNya, RasulNya, Hari Kiamat dan Qada’ Qadar. Dengan rasa percaya dan yakin, maka lahirlah sifat taat kepada segala perintah dan laranganNya. Maka, ilmu pada rukun ini adalah tauhid.

Selanjutnya adalah berkaitan Rukun Ihsan. Rukun ini menerangkan perihal muraqabatullah iaitu kebersamaan kita dengan Allah s.w.t. Bilamana seorang hamba yang melakukan solat, maka perasaan yang hadir akan menjadikan solat yang didirikan benar-benar ikhlas dan hanya kerana Allah s.w.t semata-mata. Begitulah yang ingin diterapkan di dalam rukun ihsan iaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya (muraqabah), tetapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihat engkau (musyahadah). Maka, ilmu pada rukun ini adalah tasawwuf.

Adapun kesinambungan yang dapat diambil daripada pertanyaan Jibril a.s kepada Baginda Nabi Muhammad s.a.w adalah rukun agama yang terbahagi kepada Rukun Islam (feqah), Rukun Iman (tauhid) dan Rukun Ihsan (tasawwuf). Islam merangkumi ilmu feqah dan perlaksanaannya dengan mengambil keberkatan imam empat mazhab iaitu Syafie, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Setiap mazhab dipelopori oleh setiap imamnya dan ijtihad mereka dalam setiap perlaksanaan hukum. Sebagai contoh perbezaaan pandangan dalam hal-hal yang membatalkan wuduk, kadar pemberian zakat kepada asnaf zakat, penentuan awal puasa dan sebagainya.

Iman merangkumi ilmu tauhid dan terpecah kepada beberapa aliran antaranya mazhab Asy’ariyah dan Maturidiyah. Pendiri aliran Asy’ariyah adalah Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ary. Al-Asy’ary lahir tahun 260 H/ 873M dan wafat tahun 324H/ 935M. Aliran ini mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, yang mana sifat-sifat tersebut sesuai dengan zat Tuhan sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Manakala, aliran Maturidiyah masih tergolong Ahli Sunnah seperti halnya aliran Asy’ariyah. Pendirinya adalah Muhammad bin Muhammad Abu Mansur. Ia dilahirkan di Maturid, daerah kecil di Samarkand kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijrah dan meninggal di Samarkand juga pada tahun 332 H. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah s.w.t melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Kalau akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut, tentunya Allah s.w.t tidak akan menyuruh manusia untuk melakukannya. Dan orang yang tidak mahu menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah s.w.t bererti meninggalkan kewajiban yang diperintah ayat-ayat tersebut. Namun akal menurut Al-Maturidi, tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya. Kedua mazhab ini adalah mazhab tauhid yang diakui menjadi teras Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Seterusnya Ihsan yang merangkumi bidang ilmu tasawuf. Tasawuf bemaksud memperbaiki hati, ketekunan ‘ubudiyyah, menyucikan akhlak, dan menguatkan rohani untuk memperoleh kebahagiaan abadi; atau terpaut hati kepada dunia bertumpu kepada akhirat, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah s.w.t. Tasawuf juga adalah ilmu untuk mentarbiyah diri dalam mencapai tingkat ihsan yang didefinisikan Baginda Nabi Muhammad s.a.w “Engkau beribadah seolah-olah melihatNya. Maka, jika tidak dapat melihatNya, maka Allah s.w.t melihatmu’’, atau dengan istilah kaum sufi adalah musyahadah dan muraqabah seperti yang dihuraikan sebelum ini.

Sehubungan itu, memahami ketiga-tiga rukun ini memainkan peranan penting dan lengkap melengkapi dalam kehidupan seorang muslim. Seorang muslim bukan sahaja wajib memahami ilmu feqah, bukan sahaja ilmu tauhid, bukan sahaja ilmu tasawwuf, tetapi ketiga-tiga ilmu tersebut.

Jika pada ilmu feqah itu pelaksanaannya perlu kepada mengikuti salah satu mazhab empat yang muktabar. Ilmu tauhid pula perlu berpegang kepada mazhab Asy’ariah dan Maturidiah. Begitu juga pada ilmu tasawwuf. Untuk mengamalkan ilmu ini wajiblah bagi seorang mukmin agar menimba ilmu ini dari sumbernya, berguru kepada tokoh-tokohnya, meminum dari tempat minuman mereka (masyrab), serta menempuh tingkat-tingkat yang mereka telah lalui, sehingga ia mencapai apa yang telah mereka capai, memperoleh wusul dan sampai kepada tujuan. Hal ini kerana ilmu ini tidak diambil dari atas kertas (kitab), namun hanya diambil dari ahlul azwaq (tokoh sufi), tidak diperoleh dengan perkataan namun hanya dapat diambil dari khidmat kepada tokoh sufi dan bersuhbah kepada golongan (Syeikh) yang sempurna (mencapai wusul).[2]

Imam Ibnu ‘Athoillah as-Sakandari r.a berkata: “Seharusnya bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan bimbingan dan menempuh jalan petunjuk agar mencari Syeikh dari golongan tahqiq (yang merealisasikan jalan ini), yang telah menempuh jalan menuju Allah s.w.t, meninggalkan hawa nafsunya dan yang langkahnya telah mantap dalam berkhidmat kepada Tuhannya. Maka jika ia menjumpainya, laksanakanlah perintahnya dan jauhilah segala larangannya”.

Setelah kita mendalami erti tasawuf, perlulah diketahui jalan-jalan yang membawa kepada hakikat tasawuf yang sebenar secara praktikal iaitu dengan bertarekat. Tarekat adalah asal daripada kalimah Bahasa Arab iaitu thariq yang bermakna jalan. Jalan yang dimaksudkan di sini adalah jalan untuk menjadi orang bertaqwa, menjadi orang yang diredhai Allah s.w.t. Secara praktikalnya tarekat adalah himpunan amalan-amalan takwa (lahir dan batin) yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang bertakwa oleh gurunya yang digelar sebagai Syeikh.

Kesimpulannya, melalui hadis ini Jibril a.s telah menerangkan berkenaan rukun agama yang terbahagi kepada tiga iaitu Rukun Islam, Rukun Iman dan Rukun Ihsan. Rukun Islam perlulah mendalami ilmu feqah, Rukun Iman perlulah mendalami ilmu tauhid dan Rukun Ihsan perlulah mendalami ilmu tasawuf. Untuk melaksanakan Rukun Islam kita perlu mengikuti mazhab feqah sama ada Syafie, Hanafi, Hanbali dan Maliki. Untuk melaksanakan ilmu tauhid adalah dengan beriktikad Asy’ariah dan Maturidiah. Manakala, ilmu tasawwuf untuk melaksanakannya adalah dengan mengikut tarekat yang muktabar.

Inilah rukun agama secara syumul dan saling lengkap-melengkapi bagi mukmin yang mahu mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

Imam Malik Rahimahullah berkata:

“Barangsiapa mempelajari/mengamalkan Tasawuf tanpa Fekah maka dia telah Zindik, dan barangsiapa mempelajari/mengamalkan  Fekah tanpa Tasawuf dia Fasik , dan siapa yang menghimpunkan keduanya ( dengan mempelajari/mempelajari tasawwuf  disertai fekah) maka  dia mendapat tahqiq ( kebenaran).”[3]

والله تعالى أعلم بالصواب.

Disediakan oleh:

Tuan Guru Abdul Raof bin Nurin,

Lajnah Dakwah PERTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[1] Matan Al-Arba’in Al-Nawawiyyah, Imam Nawawi Rahimahullah.

[2] Inilah Tasawuf, Sheikh Rohimuddin Bin Nawawi.

[3] Kitab Siyarus Saalikin Juzuk 1, Mukaddimah kitab – Sheikh Abdul Shomad al Falembani.

6,078 Responses to Rukun Agama

 1. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 2. I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right

 3. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 4. With thanks! Valuable information!

 5. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 6. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 7. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 8. Kasey Lagazo says:

  With thanks! Valuable information!

 9. Dimple Cooey says:

  With thanks! Valuable information!

 10. With thanks! Valuable information!

 11. With thanks! Valuable information!

 12. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 13. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 14. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 15. Lacy Bemer says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 16. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 17. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 18. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 19. Burl Stairs says:

  With thanks! Valuable information!

 20. Marina Polin says:

  With thanks! Valuable information!

 21. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 22. With thanks! Valuable information!

 23. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 24. With thanks! Valuable information!

 25. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 26. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 27. With thanks! Valuable information!

 28. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 29. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 30. With thanks! Valuable information!

 31. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 32. With thanks! Valuable information!

 33. Avis Rolley says:

  With thanks! Valuable information!

 34. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 35. Awilda Galle says:

  With thanks! Valuable information!

 36. Jose Vielle says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 37. With thanks! Valuable information!

 38. Mi Bodman says:

  Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 39. Burma Rowand says:

  With thanks! Valuable information!

 40. With thanks! Valuable information!

 41. With thanks! Valuable information!

 42. Carey Pauley says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 43. With thanks! Valuable information!

 44. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 45. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 46. Henry Youst says:

  With thanks! Valuable information!

 47. Madge Maney says:

  Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 48. With thanks! Valuable information!

 49. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 50. Lien Alveraz says:

  With thanks! Valuable information!

 51. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini https://miso7700.com/

 52. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine? http://bnuphoto.com

 53. Jeromy Otto says:

  Awesome! Its in fact amazing paragraph, I have got much clear idea regarding from this piece of https://yong79.com/

 54. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine? https://newone2017.com/

 55. Sylvie Faria says:

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. https://php665.com/

 56. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. http://casinossir.com

 57. Kory Mattei says:

  It?s hard to come by knowledgeable people on this subject, however, you http://bambam365.com/

 58. This is a impressive story. Thanks! https://php665.com/

 59. good stuff. I will make sure to bookmark your blog. https://php665.com/

 60. Annalee Como says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 61. Hello. impressive job. I did not anticipate this. https://php665.com/

 62. Mack Gundy says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 63. good stuff. I will make sure to bookmark your blog. https://php665.com/

 64. Duncan Come says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 65. Leo Horky says:

  With thanks! Valuable information!

 66. Dana Vanlaar says:

  I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right https://php665.com/

 67. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 68. of writing i am as well delighted to share my know-how here with colleagues. https://php665.com/

 69. Cary Anick says:

  With thanks! Valuable information!

 70. Chi Tuzzolo says:

  here! Good luck for the next! https://php665.com/

 71. Alda Elling says:

  With thanks! Valuable information!

 72. Jina Mcleish says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 73. Austin Lofty says:

  Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini https://php665.com/

 74. With thanks! Valuable information!

 75. I conceive this web site has got some real good information for everyone https://php665.com/

 76. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 77. Hello. impressive job. I did not anticipate this. https://php665.com/

 78. Nelson Hippe says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 79. Silva Busbee says:

  With thanks! Valuable information! https://php665.com/

 80. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 81. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 82. Bart Collons says:

  With thanks! Valuable information! https://php665.com/

 83. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 84. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 85. Roseann Wend says:

  I conceive this web site has got some real good information for everyone https://php665.com/

 86. Mina Reevers says:

  Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 87. Kurtis Pell says:

  With thanks! Valuable information!

 88. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 89. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 90. With thanks! Valuable information!

 91. Mi Bodman says:

  Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 92. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 93. Kurtis Pell says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 94. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 95. Jina Mcleish says:

  Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 96. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 97. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 98. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 99. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 100. Madge Maney says:

  Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 101. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 102. Joya Rivard says:

  With thanks! Valuable information!

 103. With thanks! Valuable information!

 104. With thanks! Valuable information!

 105. Will Scherz says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 106. With thanks! Valuable information!

 107. Erline Huska says:

  With thanks! Valuable information!

 108. Mina Reevers says:

  With thanks! Valuable information!

 109. Henry Youst says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 110. Jose Vielle says:

  With thanks! Valuable information!

 111. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 112. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 113. nike react says:

  I in addition to my buddies have been studying the good secrets and techniques found on your web site and so before long I had a terrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those techniques. My young boys are already as a consequence warmed to learn them and already have really been tapping into those things. Thanks for getting well considerate as well as for using varieties of superior things most people are really desirous to discover. Our own honest regret for not expressing gratitude to sooner.

 114. jordan shoes says:

  Thank you for your entire effort on this web page. My mum really loves carrying out investigations and it is simple to grasp why. Many of us know all relating to the compelling tactic you make efficient suggestions via this blog and therefore welcome participation from visitors on the concept while my princess is without question becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. Your doing a fantastic job.

 115. nike react says:

  I have to show my thanks to you just for bailing me out of such a incident. Right after looking out throughout the search engines and coming across recommendations which are not powerful, I believed my life was done. Being alive devoid of the answers to the problems you’ve sorted out by way of your main guide is a crucial case, as well as the kind that could have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your site. Your expertise and kindness in dealing with every part was very useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a point like this. It’s possible to at this time look forward to my future. Thanks a lot very much for this reliable and result oriented help. I will not be reluctant to propose the website to anyone who will need care on this subject matter.

 116. jordan 11 says:

  I enjoy you because of your entire efforts on this blog. Ellie takes pleasure in conducting investigation and it is easy to understand why. We all learn all of the lively mode you provide informative steps by means of your website and even invigorate response from other individuals on that matter while my daughter is truly discovering a whole lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are conducting a really great job.

 117. air max 270 says:

  I am just writing to let you understand what a outstanding discovery my wife’s child went through studying the blog. She picked up many pieces, with the inclusion of what it is like to have a great giving style to get many others without difficulty master some impossible topics. You actually surpassed readers’ expectations. Thanks for churning out these good, healthy, explanatory as well as cool tips about your topic to Mary.

 118. Delmy Ginoza says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 119. Cruz Sifford says:

  With thanks! Valuable information!

 120. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 121. With thanks! Valuable information!

 122. I simply needed to appreciate you all over again. I do not know the things I might have implemented in the absence of these tactics documented by you concerning that field. Previously it was an absolute fearsome situation for me personally, but understanding this specialized style you dealt with it made me to leap with delight. I’m thankful for the assistance and in addition have high hopes you really know what a great job you have been putting in teaching most people all through your web page. I’m certain you have never got to know any of us.

 123. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 124. With thanks! Valuable information!

 125. With thanks! Valuable information!

 126. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 127. yeezy boost says:

  I not to mention my buddies appeared to be viewing the excellent items located on your site and at once got a terrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those tips. Most of the men had been for that reason warmed to study them and have in effect definitely been using those things. Thank you for truly being really considerate and then for considering varieties of high-quality themes millions of individuals are really desperate to discover. Our sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 128. With thanks! Valuable information!

 129. With thanks! Valuable information!

 130. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 131. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 132. Almeta Lese says:

  Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 133. I have to express some appreciation to you for bailing me out of such a incident. Right after looking out throughout the the net and obtaining recommendations that were not productive, I thought my life was gone. Living without the presence of solutions to the difficulties you’ve fixed through the blog post is a serious case, and those that could have negatively damaged my entire career if I hadn’t encountered your blog post. Your ability and kindness in handling every aspect was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks for your time very much for this high quality and result oriented guide. I will not think twice to endorse the website to any individual who requires guidelines on this area.

 134. golden goose says:

  I must get across my affection for your kindness supporting men who should have guidance on this important situation. Your real dedication to getting the solution across ended up being extraordinarily productive and have really empowered workers much like me to achieve their objectives. Your personal insightful key points means so much to me and somewhat more to my office workers. Many thanks; from each one of us.

 135. Thank you for each of your labor on this web page. My mom really likes going through research and it’s easy to understand why. We all know all relating to the dynamic method you convey valuable tactics through the website and as well as encourage contribution from other people on this situation then our favorite child is without a doubt discovering so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one doing a fantastic job.

 136. Cleo Headlam says:

  Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 137. I wish to point out my love for your kind-heartedness supporting women who must have assistance with the concern. Your real dedication to getting the message along appears to be really insightful and have consistently made regular people much like me to realize their dreams. This warm and helpful useful information entails a whole lot a person like me and substantially more to my peers. Warm regards; from each one of us.

 138. nhl jerseys says:

  I must get across my respect for your kind-heartedness supporting those individuals that actually need guidance on this particular subject matter. Your very own commitment to getting the solution all around appears to be exceptionally practical and has continually permitted guys just like me to attain their ambitions. Your entire helpful tutorial implies much to me and substantially more to my peers. Thanks a lot; from all of us.

 139. ultra boost says:

  I simply wanted to jot down a brief note to be able to thank you for some of the magnificent suggestions you are writing at this site. My rather long internet research has now been recognized with pleasant tips to share with my relatives. I ‘d say that many of us readers are very much blessed to be in a fabulous place with many special individuals with very beneficial secrets. I feel really lucky to have discovered your web site and look forward to tons of more cool times reading here. Thanks once more for a lot of things.

 140. I wanted to compose you this very little observation to thank you very much over again with your awesome tips you have featured on this site. It’s simply tremendously open-handed of people like you to grant unreservedly just what many individuals would have distributed for an e-book to help with making some dough for their own end, especially now that you could possibly have done it in case you considered necessary. The pointers likewise worked like the easy way to fully grasp that someone else have similar desire really like my very own to understand more regarding this problem. I’m certain there are millions of more fun moments in the future for individuals who read through your website.

 141. yeezys says:

  I simply had to thank you so much once more. I’m not certain what I would’ve worked on without the type of methods provided by you on that area of interest. Entirely was a depressing matter in my position, but looking at this specialized fashion you handled that forced me to cry with fulfillment. I’m just happy for this work and as well , expect you realize what a great job you are always getting into training men and women by way of your web page. I’m certain you have never got to know all of us.

 142. kobe 11 says:

  I wish to get across my affection for your kind-heartedness for men and women that really want help with your area of interest. Your very own dedication to passing the message all-around had become pretty advantageous and has in every case allowed men and women like me to get to their pursuits. Your personal informative report indicates this much to me and somewhat more to my mates. Thank you; from everyone of us.

 143. I enjoy you because of your whole hard work on this website. Kate delights in doing investigations and it is obvious why. My spouse and i hear all regarding the lively mode you provide both useful and interesting strategies through the web blog and therefore invigorate contribution from others on the content while our own child has always been discovering so much. Enjoy the remaining portion of the year. You are always carrying out a stunning job.

 144. harden shoes says:

  I wanted to draft you a very little observation to finally say thanks a lot again for your personal marvelous tips you’ve documented in this case. It is certainly surprisingly open-handed of people like you to provide easily all that some people could have advertised for an electronic book in order to make some bucks for their own end, chiefly considering that you might have tried it if you wanted. These solutions in addition worked as the good way to recognize that other people online have similar dreams just as my personal own to figure out more in respect of this problem. I believe there are thousands of more pleasurable occasions in the future for people who scan your blog.

 145. My wife and i felt so joyous when Emmanuel managed to round up his reports out of the precious recommendations he made in your weblog. It is now and again perplexing just to find yourself giving out tricks that many most people might have been trying to sell. So we understand we need the blog owner to appreciate for this. The entire illustrations you have made, the simple site menu, the relationships you assist to promote – it’s got mostly awesome, and it is making our son and us do think that subject matter is pleasurable, which is certainly truly vital. Thanks for the whole thing!

 146. I simply desired to thank you very much all over again. I am not sure the things I could possibly have achieved in the absence of the type of tactics contributed by you over such industry. It actually was a very troublesome dilemma for me personally, however , finding out your specialized technique you solved it made me to leap over fulfillment. Extremely thankful for this information and in addition believe you find out what a powerful job you are always getting into instructing people today through a web site. I know that you’ve never got to know all of us.

 147. I must convey my affection for your kind-heartedness supporting individuals who should have guidance on this area. Your personal commitment to passing the solution all over had been quite useful and has frequently empowered others just like me to realize their objectives. The valuable recommendations means this much a person like me and even further to my mates. Thanks a ton; from all of us.

 148. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily splendid chance to check tips from this website. It is always very fantastic and also jam-packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit the blog really thrice in a week to read through the latest things you have. And definitely, I am just actually happy for the surprising tips served by you. Selected 1 points in this posting are undeniably the very best we’ve had.

 149. I am only commenting to let you know what a excellent encounter my friend’s princess gained using your blog. She even learned a good number of details, not to mention what it is like to possess a wonderful helping style to let the others without difficulty know just exactly specified advanced issues. You really exceeded people’s expected results. Thanks for delivering the good, trustworthy, informative and even unique thoughts on the topic to Kate.

 150. I enjoy you because of your whole work on this website. Kate enjoys setting aside time for internet research and it is obvious why. Many of us notice all regarding the dynamic medium you render priceless guidelines on the web blog and therefore inspire participation from some other people on the area so our favorite simple princess has been understanding so much. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always carrying out a good job.

 151. search engine optimation

 152. I would like to show appreciation to the writer for bailing me out of such a situation. Because of looking out throughout the search engines and meeting ideas that were not powerful, I figured my entire life was over. Living without the strategies to the issues you have fixed as a result of your entire blog post is a serious case, and the ones that would have adversely affected my entire career if I had not discovered your website. Your primary ability and kindness in taking care of every part was vital. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks so much for the expert and amazing help. I won’t be reluctant to propose your web blog to anybody who should receive recommendations about this problem.

 153. I truly wanted to send a small message to be able to appreciate you for the magnificent tips and tricks you are placing here. My considerable internet look up has at the end been honored with wonderful knowledge to talk about with my contacts. I would mention that most of us visitors actually are undoubtedly endowed to live in a magnificent community with very many outstanding individuals with beneficial plans. I feel extremely lucky to have seen the web site and look forward to really more brilliant times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 154. I must express some appreciation to this writer just for rescuing me from such a setting. Just after searching through the internet and getting opinions which are not powerful, I believed my entire life was over. Being alive minus the approaches to the problems you’ve sorted out by means of your main website is a critical case, as well as the ones which could have in a wrong way damaged my career if I hadn’t noticed your website. Your personal talents and kindness in dealing with every aspect was valuable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. I can now look forward to my future. Thanks a lot so much for this skilled and sensible guide. I will not hesitate to refer your web site to anyone who should have recommendations about this matter.

 155. I wanted to compose a quick remark in order to appreciate you for all the lovely items you are posting on this website. My considerable internet investigation has at the end been honored with professional facts to share with my co-workers. I would claim that most of us website visitors actually are unequivocally blessed to be in a fantastic website with very many brilliant people with interesting solutions. I feel rather blessed to have come across your web site and look forward to really more amazing moments reading here. Thank you once more for all the details.

 156. I precisely had to thank you very much again. I’m not certain what I would’ve tried in the absence of those ideas revealed by you about my theme. It was before a real troublesome case in my view, nevertheless spending time with the specialized mode you handled that made me to leap for happiness. Now i’m happier for this work and wish you comprehend what a great job that you’re getting into training people thru your web page. Probably you haven’t encountered all of us.

 157. I definitely wanted to make a quick word in order to appreciate you for these marvelous techniques you are sharing at this site. My prolonged internet investigation has at the end of the day been recognized with useful information to talk about with my pals. I would believe that we visitors are unquestionably lucky to be in a great place with very many brilliant people with helpful techniques. I feel pretty blessed to have seen the web page and look forward to so many more excellent times reading here. Thanks once again for a lot of things.

 158. adidas nmd says:

  I enjoy you because of your whole hard work on this web page. My aunt really likes going through research and it’s easy to see why. We all hear all relating to the lively ways you create valuable tactics by means of your web site and even recommend contribution from people about this content then our girl is truly studying a great deal. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always doing a fantastic job.

 159. curry 4 says:

  I simply had to thank you very much all over again. I’m not certain what I would have handled in the absence of the information documented by you over that problem. This has been the scary condition for me personally, nevertheless viewing your specialized way you processed it made me to cry with contentment. Now i’m grateful for the work and thus wish you find out what a great job you happen to be accomplishing instructing some other people all through your blog. I am certain you haven’t encountered all of us.

 160. kobe shoes says:

  My wife and i were quite joyful Jordan could carry out his homework through the precious recommendations he discovered from your very own web page. It’s not at all simplistic to simply choose to be giving out guidance that many most people may have been making money from. We remember we now have the website owner to thank because of that. The type of explanations you made, the easy site menu, the friendships you can aid to instill – it is many amazing, and it is leading our son and our family consider that this concept is exciting, and that is exceptionally fundamental. Many thanks for the whole thing!

 161. Hi, You have a nice website, after reading your blog post I browsed your website a bit and noticed you aren’t ranking nearly as well in Google as you could be. If you are interested to rank on top of search engines, we can give you a free SEO consultation on https://allinoneseosolution.com/

 162. vans shoes says:

  I simply wished to thank you very much again. I’m not certain what I could possibly have sorted out in the absence of the type of ways shown by you over such a area. It was a traumatic issue for me personally, but noticing the expert fashion you solved it forced me to leap for gladness. I’m thankful for your advice and in addition wish you know what a powerful job that you are doing instructing most people through the use of your web site. I am certain you have never got to know any of us.

 163. hogan outlet says:

  I precisely had to thank you so much yet again. I am not sure the things that I might have implemented in the absence of these creative ideas shared by you concerning such concern. This has been an absolute traumatic concern in my circumstances, however , coming across your specialized mode you managed that made me to cry for fulfillment. Now i am happier for this advice and then wish you know what an amazing job your are getting into training others through the use of a site. Probably you have never got to know all of us.

 164. I precisely needed to appreciate you again. I am not sure the things that I would have worked on without the basics shared by you relating to that area. Previously it was the fearsome circumstance in my circumstances, nevertheless finding out the very skilled avenue you treated the issue forced me to leap with happiness. I will be thankful for the support and as well , believe you recognize what a powerful job you’re carrying out instructing other individuals using your webblog. I am sure you haven’t met any of us.

 165. I happen to be commenting to make you be aware of what a wonderful discovery my wife’s princess found browsing the blog. She came to understand a good number of pieces, with the inclusion of what it’s like to have a marvelous giving spirit to make many more without difficulty know certain problematic issues. You undoubtedly did more than readers’ expected results. Thank you for delivering those warm and friendly, dependable, educational and even cool guidance on the topic to Lizeth.

 166. I not to mention my buddies have been reading the good tips and hints located on your web blog and so unexpectedly developed a horrible feeling I had not expressed respect to the web blog owner for them. These guys are already for this reason stimulated to see them and have in effect quite simply been taking advantage of those things. Many thanks for truly being quite considerate and also for picking out variety of excellent subject areas most people are really wanting to know about. Our own honest regret for not saying thanks to sooner.

 167. I want to express appreciation to you for bailing me out of this type of situation. After scouting throughout the online world and seeing suggestions which were not powerful, I thought my entire life was over. Existing without the presence of approaches to the difficulties you have sorted out as a result of the report is a crucial case, and the kind which may have negatively damaged my career if I had not come across the website. Your primary competence and kindness in touching all areas was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. It’s possible to now look forward to my future. Thanks a lot very much for the impressive and sensible guide. I will not be reluctant to recommend your site to anybody who needs and wants support about this matter.

 168. I must get across my admiration for your kindness in support of all those that really need assistance with in this field. Your special commitment to passing the message across appeared to be unbelievably practical and have in every case enabled men and women much like me to arrive at their dreams. Your amazing informative suggestions means a whole lot to me and further more to my office colleagues. Thanks a ton; from all of us.

 169. longchamp says:

  Needed to put you this little word in order to thank you once again for your personal amazing techniques you’ve provided on this page. This is quite surprisingly open-handed with you to make openly just what many people could possibly have made available as an e book to earn some dough on their own, principally considering the fact that you could have done it if you ever considered necessary. These creative ideas as well worked to become a fantastic way to be certain that someone else have the same desire like mine to see a great deal more on the subject of this issue. I think there are several more fun moments in the future for those who read carefully your blog.

 170. hermes belts says:

  My spouse and i have been absolutely fortunate Albert managed to complete his survey because of the ideas he grabbed from your very own site. It is now and again perplexing to just find yourself giving out procedures which usually some other people could have been selling. So we fully understand we now have the blog owner to give thanks to for that. These illustrations you have made, the simple site menu, the relationships your site make it easier to instill – it’s got all incredible, and it’s really letting our son in addition to our family feel that the concept is enjoyable, and that’s highly important. Many thanks for everything!

 171. I as well as my guys ended up following the best ideas from the blog while quickly came up with a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those techniques. My boys had been happy to learn all of them and have now definitely been taking advantage of them. I appreciate you for truly being really considerate and then for pick out some useful subjects most people are really wanting to learn about. Our honest regret for not saying thanks to you earlier.

 172. fila says:

  I am glad for writing to let you know of the awesome experience my princess gained viewing yuor web blog. She noticed a wide variety of issues, including what it’s like to possess an excellent coaching spirit to make a number of people really easily have an understanding of specified grueling subject matter. You truly surpassed my desires. Many thanks for rendering such valuable, dependable, explanatory as well as unique tips about that topic to Jane.

 173. yeezy boost says:

  Thanks a lot for providing individuals with remarkably pleasant chance to read from here. It’s usually so sweet and as well , stuffed with a great time for me personally and my office mates to search your site really thrice per week to see the newest items you have. And lastly, I am usually fascinated concerning the terrific ideas served by you. Selected 2 tips in this article are undoubtedly the most suitable we have all had.

 174. I precisely needed to thank you so much all over again. I’m not certain the things that I might have done in the absence of these creative ideas shown by you concerning such subject matter. This has been a very traumatic concern in my position, nevertheless discovering your specialised form you dealt with it took me to leap for happiness. I will be grateful for the assistance and in addition pray you know what an amazing job you are always putting in teaching the mediocre ones using your blog post. More than likely you’ve never come across all of us.

 175. I enjoy you because of every one of your labor on this blog. Kim really likes going through research and it’s easy to understand why. Most of us notice all concerning the powerful medium you deliver very important thoughts on your web site and as well as recommend contribution from some other people on this matter then my child is actually understanding a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You are performing a remarkable job.

 176. I have to convey my admiration for your kindness giving support to all those that actually need help on this important area. Your special dedication to getting the solution all over came to be extraordinarily significant and has in every case encouraged workers like me to get to their dreams. Your entire warm and helpful advice can mean this much a person like me and far more to my peers. Thanks a ton; from all of us.

 177. mlb jerseys says:

  I actually wanted to construct a comment to be able to appreciate you for all of the unique information you are writing on this site. My time-consuming internet search has at the end of the day been recognized with sensible strategies to exchange with my close friends. I ‘d declare that we readers are definitely endowed to be in a notable website with so many brilliant individuals with beneficial tips and hints. I feel rather privileged to have encountered your webpage and look forward to so many more amazing moments reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 178. jordan 11 says:

  Needed to create you a little remark to be able to give thanks again on the pleasing tips you’ve documented in this case. It’s quite extremely open-handed of you to offer publicly precisely what most people would’ve offered for an e-book to generate some profit for themselves, principally seeing that you could possibly have done it in case you wanted. These good ideas also worked to become a easy way to be certain that most people have similar interest the same as my personal own to find out great deal more regarding this problem. Certainly there are some more enjoyable instances up front for those who read carefully your blog.

 179. birkin bag says:

  I am just writing to make you be aware of of the nice experience my cousin’s daughter had checking your blog. She learned plenty of issues, which include what it’s like to have an excellent giving character to get a number of people completely gain knowledge of a variety of complicated things. You truly exceeded my desires. Thanks for providing those valuable, dependable, educational and also easy guidance on the topic to Gloria.

 180. nike react says:

  I needed to draft you that very small observation to be able to thank you so much once again considering the extraordinary advice you’ve featured in this article. It was really extremely open-handed with you to present unhampered all most people would have made available for an ebook in making some dough on their own, primarily since you could possibly have done it if you wanted. The suggestions likewise acted as a easy way to be aware that most people have a similar desire just like mine to learn many more when considering this problem. I know there are several more pleasant situations in the future for folks who look over your site.

 181. lebron shoes says:

  I precisely needed to say thanks once again. I’m not certain the things I would’ve gone through in the absence of the actual suggestions shared by you relating to this problem. It had been a very fearsome case for me personally, nevertheless observing a specialized mode you dealt with the issue made me to leap with joy. I am just happy for your guidance and then have high hopes you comprehend what an amazing job you’re getting into instructing many others all through a blog. I am sure you have never met any of us.

 182. I am just writing to make you be aware of what a fantastic encounter my cousin’s child went through checking your web page. She even learned numerous issues, with the inclusion of what it is like to have a wonderful teaching character to have the mediocre ones completely gain knowledge of some grueling matters. You truly did more than people’s expected results. Many thanks for displaying those productive, healthy, explanatory and fun thoughts on your topic to Lizeth.

 183. I wanted to put you that little observation in order to thank you so much yet again on your pleasant concepts you’ve featured on this page. It was really shockingly open-handed with people like you giving easily what a few people would have distributed for an e-book to help make some dough for their own end, chiefly now that you might well have done it if you ever wanted. The secrets additionally served as a easy way to fully grasp that other individuals have a similar zeal much like my own to know the truth way more in respect of this matter. Certainly there are several more fun sessions up front for folks who take a look at your blog post.

 184. adidas eqt says:

  My husband and i felt so ecstatic when Louis could finish up his investigation using the ideas he gained when using the web pages. It is now and again perplexing just to continually be giving away methods that people might have been trying to sell. We really acknowledge we now have the writer to give thanks to for this. The entire explanations you’ve made, the simple blog navigation, the friendships you will help to create – it is everything awesome, and it’s really facilitating our son and us reckon that that theme is fun, which is certainly quite serious. Thanks for everything!

 185. kyrie shoes says:

  I together with my buddies have already been examining the nice hints located on your website and unexpectedly got a terrible feeling I never expressed respect to the site owner for those secrets. Most of the young boys ended up certainly excited to read through them and have in effect simply been making the most of them. Many thanks for being quite considerate and for settling on certain incredible information millions of individuals are really desirous to understand about. My honest regret for not saying thanks to earlier.

 186. Thank you a lot for providing individuals with such a pleasant opportunity to read critical reviews from this website. It is often so sweet and as well , jam-packed with amusement for me and my office fellow workers to visit your website more than 3 times per week to learn the latest secrets you will have. Of course, I’m also certainly pleased concerning the effective creative concepts you serve. Some two tips in this article are absolutely the most effective we have had.

 187. I precisely wanted to say thanks once more. I am not sure what I could possibly have used without the actual ways discussed by you over that area of interest. It seemed to be a alarming difficulty for me, but being able to see your well-written technique you treated it took me to weep over joy. Now i am happy for the work and even have high hopes you realize what a great job you happen to be carrying out teaching some other people via your web site. Most probably you’ve never met all of us.

 188. I needed to send you that little bit of observation to help thank you very much over again regarding the incredible pointers you’ve shown on this website. It was quite surprisingly generous with you to supply publicly just what some people could possibly have advertised as an electronic book to generate some dough for themselves, most notably given that you might well have done it if you ever considered necessary. The advice also worked like a fantastic way to comprehend some people have a similar fervor just like my very own to realize great deal more regarding this problem. I am certain there are thousands of more pleasurable occasions up front for individuals that look into your website.

 189. Smithd896 says:

  It is really a nice and helpful piece of info. Im glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. bddcggcefdedgece

 190. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 191. Nordclivy says:

  bc26 generic viagra from montreal

  http://ph-d860b-2-0.com/ – compra viagra originale

  effet viagra fertilite

 192. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 193. my website says:

  I could disagree more- except I should!1!1! LOL|

 194. see more says:

  Can you elaborate? You’ve penned a highly informative post nonetheless, so thank you!

 195. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 196. AaronHauff says:

  http://viagrageneric2019.com/ – HOW CAN I ORDER VIAGRA ONLINE

 197. auvela chile says:

  Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers
  and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a marvellous job!

 198. AaronHauff says:

  http://buylasix.us.org/ – Lasix Without A Prescription

 199. AaronHauff says:

  http://ventolinhfa.us.com/ – no prescription proventil inhaler

 200. Elongattor says:

  I do not even know how I stopped up here, but I assumed this publish was once great.
  I do not recognize who you are but definitely you are going to a well-known blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 201. <